சங் கன்ச்சில்

சுவாரஸ்யமான வாசிப்புத் தன்மையையும் கலைத்தன்மையையும் ஒருங்கே கொண்டு சிங்கப்பூர் வாழ்வைப் பிரதிபலிக்கும் எட்டு சிறுகதைகள் அடங்கிய தொகுப்பு. 2019 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்தது. சொந்த பதிப்பு.  

https://www.amazon.com/s?k=azhagunila&ref=nb_sb_noss