ஆறஞ்சு

சிங்கப்பூர் வாழ்வில் சமகாலத்துப் பிரச்சனைகளையும் பதற்றங்களையும் அபத்தங்களையும் சொல்ல முனையும் பதினான்கு சிறுகதைகள் அடங்கிய தொகுப்பு. 2015 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்தது. சொந்த பதிப்பு.

https://www.amazon.com/s?k=azhagunila&ref=nb_sb_noss